homeIcon

phoneIcon

logoRes

סגולות לנשים בהריון ללידה קלה מהמיסטיקה והקבלה :


1: איישה תאכל לפני הלידה מאתרוג 4 המינים שברכו עליו מסוגל ללידה קלה [בשם הרב בן ציון מוצפי] ניתן להשיג אצלי אתרוג בברכת רבינו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה].


2:בכדי שלא יהיה קושי בלידה שהאישה בהריון תאכל בכל מוצ"ש סעודה רביעית [ספר כף חיים ].ותאמר שזה לכבוד מצוות מלווה מלכה[הרב אלימלך מליזענסק]


3: ללידה קלה - שהבעל ילך למקווה ויטבול 7 טבילות ואחר כן יאמר 7 פעמים מזמור לתודה [פרק ק בתהילים]


4 ללידה קלה שתאחז האישה בין שיניה בזמן הלידה חתיכה מהאפיקומן ולאחר הלידה תוצאנה מיד.[סגולת הזהב]


5: סגולה לאישה שתלד ברווח ובקלות - שהבעל ילך לבית כנסת בחודש ה9 להריון האישה ויקנה את פתיחת ההיכל בבית כנסת ויפתח את 2 דלתות ההיכל ויאמר - ריבונו של עולם כשם שפתחתי דלתות אלה בקלות של ההיכל כך תפתח את דלתי בטנה של איישתי בשעת הלידה ותלד בלא צער ויוציא את ספר התורה המשול לילד שנולד וימסור אותו למוליך את הספר לדוכן והכל מופיע בספרי הסוד בקבלה] ספר כף חיים סימן קלדן].


6 :סגולה ללידה קלה לקחת עלי תאנה ולייבשם ולטחון היטב ולערבב ביין ולשתות.


7 סגולה ללידה קלה - לשים ליולדת מתחת לראשה את ספר נועם אלימלך רצוי דפוס ראשון זה בדוק ומנוסה.


8 אמירת פרק ק בתהילים מזמור לתודה מסוגל להולדה בנקל כי לתודה נותן אותיות תולדה . [ליקוטי מוהרן תניא ב]


9 מזמור כ בתהילים יענך השם ביום צרה שיש בו שבעים תיבות כנגד שבעים קולות מסוגל להולדה בנקל.[ לקוטי מוהרן כא]


10 אחרון חביב סגולה להריון תקין ולידה קלה לומר בלי נדר בכל יום את מזמורי תהילים הבאים : א, ד, ה , ח , נז , צג, קח, קמב.[המקור הרב קנייבסקי].
כל הסגולות שרשמתי לקוחים מקונטרס הנקרא ותפקדנו הרב דוידוף ומרבותינו קדושי עליון בכל הדורות.


באהבה ממני
תמיר בן אשר נומרולוג
נייד: 052-3429703   טל: 03-6765335   דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.